Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss i Ifront Karriere. Vi behandler personopplysningene dine på en trygg og forsvarlig måte, og du har alltid mulighet til å få innsyn i, og endre, de personopplysningene vi har om deg.

Når du deltar på tiltak eller kurs hos oss samler vi inn, og behandler dine personopplysninger. Vi er databehandlere på vegne av Nav og har behov for personopplysninger slik at vi kan vurdere dine ønsker og behov knyttet til oppgaven vi har fått av Nav. Det kan for eksempel være å kartlegge dine ønsker, ressurser og utviklingsbehov knyttet til arbeidsplass og arbeidsoppgaver.  Opplysningene vi samler inn, og behandler, skal være relevante og nødvendige.

Ifront Karriere håndterer alltid personvernopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. Vi følger personvernreglene fra EU (GDPR – General Data Protection Regulation). I henhold til disse har du krav på å få vite hvilke personopplysninger vi lagrer om deg, og hva vi skal bruke dem til. I det følgende finner du informasjon om hvordan vi håndterer de ulike elementene knyttet til personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Ifront Karriere innhenter og bruker ulike typer personopplysninger om deg. Det kan være:

 • Personalia – navn, fødselsnummer og kjønn
 • Kontaktopplysninger – adresse, e-post og telefonnummer
 • Opplysninger fra NAV – på enkelte tiltak deler NAV informasjon med Ifront slik at vi på best mulig måte kan nå de mål som er satt for tiltaket og for deg personlig
 • Din arbeidserfaring, dine ønsker, muligheter og hindringer samt øvrige opplysninger som omfattes av formålet med tiltaket
 • Informasjon om oppmøte, jobbstatus, aktiviteter m.m.

Opplysninger utover dette kan behandles dersom de inngår i bestillingen fra NAV. Vi innhenter og bruker kun de personopplysninger som er nødvendige for å kunne ta gode beslutninger knyttet til din situasjon. Hvilke personopplysninger som er nødvendige avhenger derfor av hva slags tilknytning du har til oss.

Formålet med bruken av personopplysningene

I Ifront Karriere gjennomfører vi tiltak med mål om å hjelpe personer ut i, eller tilbake til, arbeid. For å kunne nå dette målet på en best mulig måte trenger vi personopplysninger.

Vi trenger personopplysninger for å:

 • Kunne gi deg best mulig bistand
 • Administrere våre oppgaver og systemer
 • Utarbeide statistikk og analyser
 • Utvikle og forbedre tjenestene våre

Lagring, sikring og behandling av personopplysningene

Vårt hovedformål for behandlingen av dine personopplysninger er å tilby våre tjenester, samt å yte forsvarlig bistand.

Alle ansatte i Ifront Karriere har taushetsplikt om alle opplysninger om deg, og taushetsplikten gjelder også etter at en ansatt har sluttet å jobbe hos oss. Hvilke ansatte som gis tilgang til opplysningene er underlagt streng tilgangskontroll.

Sammen med våre systemleverandører arbeider vi med å få gode og sikre personvernløsninger i våre systemer. Alle våre data lagres sikkert på servere i Europa

Alle rapporter og øvrige opplysninger om deg slettes senest 12 uker etter at sluttrapport er sendt til NAV.

Dette gjelder også eventuelle vitnemål, kursbevis og tilsvarende. Henvendelse om tiltaket og gjennomføring må etter dette gjøres til ditt NAV-kontor.

Vi benytter Databehandlere (systemleverandører) for å kunne drifte våre systemer på en god måte.

En databehandler er et selvstendig selskap eller en juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

Ifront sørger for at alle databehandlere er underlagt samme taushetsplikt som personell ansatt hos oss, og at avtaler om bruk av databehandler oppfyller personopplysningsloven sine krav til bruk av databehandlere/innhold i databehandleravtaler.

Dine rettigheter vedr innsyn, retting og sletting

Når du har personopplysninger registrert hos oss i Ifront Karriere, har du også følgende rettigheter:

 • Du har rett til å få forståelig informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, hvem vi innhenter opplysninger fra, hvem vi utleverer opplysningene til, formålet med bruken av opplysningene og hvilke rettigheter du har.
 • Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg, hvor vi har hentet opplysningene fra, hva vi skal bruke opplysningene til og hvem vi utleverer dem til.

For å få innsyn i personopplysningene dine må du ta kontakt med oss.

 • Du kan be om at vi korrigerer opplysningene vi har om deg hvis de er feil eller misvisende. Du kan også legge til opplysninger om deg hvis vi mangler noe.
 • I noen tilfeller har du rett til å få slettet personopplysningene vi har om deg. Som hovedregel slettes registrerte personopplysninger 12 uker etter endt tiltaksperiode hos oss.
 • Du har også i noen tilfeller rett til å be oss om å begrense hvordan vi behandler personopplysningene dine.
 • Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Vi må da stanse behandlingen av dem, og de vil eventuelt bli slettet (se punkt om rettighet til sletting av personopplysninger).
 • Dataportabilitet: Du kan kopiere eller flytte personopplysningene dine til andre

Du kan be om å få overført en kopi av personopplysningene som er registrert hos oss, til deg selv eller en annen privat eller offentlig virksomhet. Vi kan bare kopiere eller flytte personopplysninger der du har samtykket til det.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din maskin når du laster ned en nettside. Disse brukes for at nettsiden skal fungere best mulig.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre du som bruker både har blitt informert om, og har gitt samtykke til, behandlingen. Som bruker skal du få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Når nettsiden åpnes, får du et valg om å akseptere cookies.

Har du noen spørsmål knyttet til personvern?

Hvis du ikke finner svaret på spørsmålet ditt, kan du kontakte oss her: personvern@ifront-karriere.no

Du har rett til å klage til Nav eller Datatilsynet hvis du mener måten vi behandler personopplysninger på er i strid med personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem for å kontakte Datatilsynet finner du på nettsidene deres. https://www.datatilsynet.no/

 

Ingolv Hageberg

Administrerende Direktør

Ifront Karriere