Inkluderende arbeidsliv

Arbeidsinkludering handler om å få inkludert individer og grupper i arbeidslivet. Vi snakker ofte om mennesker med redusert arbeidsevne som følge av funksjonsnedsettelse, men arbeidsinkludering er så mye mer enn det. Arbeidsinkludering handler om å bidra til at mennesker omstiller sin kompetanse slik at den kommer til sin rett. 

Kristina Gunnarfeldt Woll

Arbeidsinkludering skal være vinn-vinn. Det selvsagte er at du skaper verdi for Norge AS gjennom å redusere arbeidsledigheten med én eller flere. Du bidrar til å gi mennesker som står utenfor en mulighet til å kjenne på samhold og at de er til nytte i samfunnet. Det som kanskje er mindre innlysende, er verdien arbeidsinkludering kan ha for deg og din bedrift. For når du tar et valg om å være en inkluderende arbeidsgiver, så har du gode forutsetninger for å øke ditt mangfold.

I følge McKinseys artikkelserie (Why Diversity Matters (2015), Delivering through Diversity (2016) og Diversity Wins (2020)) gir mangfoldige bedrifter 35% bedre bunnlinje. Det fordrer dog en bevisst integrering av kompetansen som kommer med økt mangfold, og nettopp her er vi en viktig partner for deg. 

I følge McKinsey (2015, 2016 og 2020) har bedrifter med mangfold 35% økt profitt.

Men… Det er et ganske viktig «men» til dette. Mangfold i seg selv er ikke innbringende. Det er heller ikke uten videre verdiskapende. Du kan ikke sette legobrikkene frem på bordet og forvente at en modell av Colosseum skal bygge seg selv. Et verdifullt mangfold må skapes, pleies, veiledes, vedlikeholdes og utvikles. Arbeidet må tilpasses og oppgavene må være meningsfulle. Kommunikasjonen rikholdig og den psykologiske tryggheten til stedet. Høres det kjent ut? Ja, det er som arbeidsmiljø flest. Forskjellen er at du krydrer bevisstheten din og jobber aktivt med mangfoldsledelse. 

Mestring som motivasjon

Vi legger til rette for mestring i idretten, på skolen, i veiledningsrommet og for ansatte. Også bedriften trenger å kjenne at inkludering av utsatte grupper er noe de mestrer. I følge mange arbeidsgivere, er det ofte kunnskap om hvordan man kan inkludere utsatte grupper som gjør at flere ikke tar steget. Det er frykten for å «gjøre vondt verre», og at en ikke klarer å ivareta en sårbar skjebne godt nok. Det er en lav eller usikker mestringstro. Og når det påvirker flere enn oss selv, er vi kanskje enda mer forsiktig. Det skal vi være fordi det handler om respekt. Samtidig er det synd at mange holder igjen på grunn av det. Vi tør å hypotisere at du ikke kan gjøre vondt verre så lenge du har riktige intensjoner. 

Gode intensjoner kombinert med nok kunnskap, vil på sikt gi mestring og kanskje føre til at snøballen ruller av seg selv ved neste inkluderingsprosjekt. Vårt tilbud er at du som arbeidsgiver bringer gode intensjoner, så bringer vi kunnskapen. 

En karriereveileder, uavhengig instans vedkommende er tilknyttet, skal jobbe etter nasjonale etiske retningslinjer (Kompetanse Norge). Retningslinjene legger til rette for at veileder skal bli kjent med forhold hos jobbsøker som krever tilpasning og bistand i arbeidssituasjonen. Som arbeidsgiver skal du være trygg på at din døråpning skaper verdi, og at andre forhold støttes opp av oss. Vår bistand er i seg selv risikoreduserende, fordi den ivaretar de aspekter i samarbeidet som gjør at jobbsøker er vurdert å ha behov for en inkluderende arbeidsgiver. Vi kan ikke gjøre alt, men sammen kan vi gjøre det meste. Vi kan fasilitere for god kommunikasjon, tilpasse arbeidsstasjonen, støtte utviklingen av sosiale ferdigheter og identifisere potensielle mentorforhold med andre ansatte i bedriften. La oss si at disse eksemplene er 5% av hva vi kan tilføre ditt neste samarbeid om arbeidsinkludering, og at du og din potensielt neste kandidat bestemmer de resterende 95% ut fra behovet.

Hva med gevinsten?

Du tilfører bedriften verdifull (og sannsynligvis helt unik) kompetanse gjennom ulikhet. Du går foran i samfunnet som en inkluderende arbeidsgiver, og inspirerer din nestemann. Du velger en verdibasert holdning i bedriften, og setter agenda for et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Du jobber mot FNs bærekraftmål. Du gir et individ en helt uvurderlig mulighet til å skape en bedre fremtid.

Og hvis ikke det er nok. La oss minne om et potensiale for 35% profitt på bunnlinjen ved god og bevisst mangfoldsledelse.